- Máy treo giải thoát cho em nó về ăn giỗ Vua Hùng luôn


Code:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash boot C:\Users\Win
_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\boot.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'boot' (40960 KB)...
OKAY [ 1.100s]
writing 'boot'...
OKAY [ 1.542s]
finished. total time: 2.644s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash bootloader C:\Use
rs\Win_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\bootl
oader.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'bootloader' (2781 KB)...
OKAY [ 0.090s]
writing 'bootloader'...
(bootloader) flashing aboot ...
(bootloader) flashing sbl1 ...
(bootloader) flashing pmic ...
(bootloader) flashing rpm ...
(bootloader) flashing tz ...
(bootloader) flashing hyp ...
(bootloader) flashing sdi ...
OKAY [ 1.510s]
finished. total time: 1.602s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery C:\Users
\Win_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\recover
y.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (41040 KB)...
OKAY [ 1.085s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 1.563s]
finished. total time: 2.653s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.0
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (256893 KB)...
OKAY [ 6.629s]
writing 'system'...
OKAY [ 9.300s]
finished. total time: 15.933s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.1
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (255974 KB)...
OKAY [ 6.655s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.912s]
finished. total time: 14.570s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.2
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (259709 KB)...
OKAY [ 6.720s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.838s]
finished. total time: 14.561s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system
error: neither -p product specified nor ANDROID_PRODUCT_OUT set
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system
error: neither -p product specified nor ANDROID_PRODUCT_OUT set
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.3
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (252798 KB)...
OKAY [ 6.568s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.664s]
finished. total time: 14.236s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.4
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (255535 KB)...
OKAY [ 6.604s]
writing 'system'...
OKAY [ 8.186s]
finished. total time: 14.795s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.5
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (257577 KB)...
OKAY [ 6.632s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.767s]
finished. total time: 14.402s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.6
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (255058 KB)...
OKAY [ 6.619s]
writing 'system'...
OKAY [ 8.642s]
finished. total time: 15.266s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.7
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (256897 KB)...
OKAY [ 6.686s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.743s]
finished. total time: 14.435s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.8
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (256187 KB)...
OKAY [ 6.597s]
writing 'system'...
OKAY [ 8.336s]
finished. total time: 14.936s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.9
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (258048 KB)...
OKAY [ 6.627s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.608s]
finished. total time: 14.240s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.10
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (257011 KB)...
OKAY [ 6.622s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.892s]
finished. total time: 14.516s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.11
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (256325 KB)...
OKAY [ 6.583s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.766s]
finished. total time: 14.353s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.12
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (253342 KB)...
OKAY [ 6.468s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.996s]
finished. total time: 14.468s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.13
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (256753 KB)...
OKAY [ 6.629s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.713s]
finished. total time: 14.345s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash system C:\Users\W
in_64\Downloads\KINZIE_VERIZON_6.0_MCK24.78-13.11_cid2_subsidy-1FF.xml\system.im
g_sparsechunk.14
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'system' (129580 KB)...
OKAY [ 3.351s]
writing 'system'...
OKAY [ 7.174s]
finished. total time: 10.528s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase cache
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.031s]
finished. total time: 0.032s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot erase userdata
erasing 'userdata'...
OKAY [ 3.023s]
finished. total time: 3.025s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.003s
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]