Leovo Viber Shot Z90-3 Chớp tắt múc cái banh luôn !


PATCH: Partition 0, Sector: 1, Offset 16 Bytes, Size: 4 Bytes, Value: CRC32(1,92)
PATCH: Partition 0, Sector: 0, Offset 16 Bytes, Size: 4 Bytes, Value: 0
PATCH: Partition 0, Sector: 0, Offset 16 Bytes, Size: 4 Bytes, Value: CRC32(NUM_DISK_SECTORS-1.,92)
Total download file size: 1862.478MB
Throughput: 11.78784M/s
Reset Phone
Waiting for reset done...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]