[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Samsung New Direct Unlock Method

This method may work for many more models that are not listed you need to try on non listed Qcomm models.

Code:
A Series

SM-A3000
SM-A3009
SM-A300F
SM-A300FU
SM-A300G
SM-A300H
SM-A300HQ
SM-A300M
SM-A300XU
SM-A300XZ
SM-A300YZ
SM-A5000
SM-A5009
SM-A500F
SM-A500FU
SM-A500G
SM-A500H
SM-A500HQ
SM-A500M
SM-A500XZ
SM-A7000
SM-A7009
SM-A700H
SM-A8000

J Series

SM-J500G
SM-J500M
SM-J500FN
SM-J500H
SM-G530W

N Series

SM-N910A
SM-N910F
SM-N910G
SM-N910T
SM-N910W8
SM-N9150
SM-N915A
SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
SM-N915J
SM-N915W8
SM-N910T3
Official Support Website:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Download Link:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Success Stories By Avengers Box

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Many Many More to list...

__________________
BR

NCK Team

Powered By Fast Unlocking Ltd.
NCK Dongle - NCK Box - Cellular Codes - New Soon...