Mkey_v8.3.1_Build_15.JAN.2016.exe


Added:

- New ZTE
AC2746, AC2766, AC3633, AC3635, AC3781, 3200 PEEL
- REAL FLASHIG, SPC Unlock, Upgrade/Downgrade, Repair Half-Dead without JTG - World First!

- New Huawei MDM Flashing
303HW, 401HW, B310S, E303F, E3121S, E3256S,E353AS, E3531i, E3531H, E3372s, E3372H, E5372S, E5372TS, E5573S, E5577S, E8273H, E8377S, E8278S.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
B.R. 7ICE Team