LG 2-3G Tool v9.1 released. LG G4 Verizon, K10 World First!

Added:

- support K420N (direct unlock in diag/flash/adb mode, imei repair in diag/flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset) - thanks to igorko - World First!
- support VS986 (direct unlock(beta) in diag/flash/adb mode, imei repair in diag/flash/adb mode, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, FRP reset) - thanks to jsolisdc - World First!
- support H955 flashing in kdz/tot format
- support H955A flashing in kdz/tot format
- support H955AR flashing in kdz/tot format
- support H955HK flashing in kdz/tot format
- support H955TR flashing in kdz/tot format

*Fixed some bugs
Multi-language interface - for translate use Z3X LG 2-3G Tool ([Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])


Discuss: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]