Samsung Tool Pro 24.6

Added:

- support SM-A310FD (Flashing, Unlock, Read codes, Read/WriteEFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery) - World First

- support SM-A510FD (Flashing, Unlock, Read codes, Read/WriteEFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery) - World First

- support SM-A710FD (Flashing, Unlock, Read codes, Read/WriteEFS, Read/Write CERT, reboot to download/recovery) - World First

Addition support added:

- A310F (reset screen locks remove)
- A310F (reset screen locks remove)
- A310FD (reset screen locks remove)
- A310M (reset screen locks remove)
- A310Y (reset screen locks remove)

- A510F (reset screen locks remove)
- A510FD (reset screen locks remove)
- A510M (reset screen locks remove)
- A510Y (reset screen locks remove)

- A710F (reset screen locks remove)
- A710FD (reset screen locks remove)
- A710M (reset screen locks remove)
- A710Y (reset screen locks remove)

Fixed small bug


Discuss [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]