Dear Users !

Please take our last update : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Is compatible for :

- Micro-Box
- Micro-Dongle
- SL-Box
- MAGMA Box
- HXC Dongle
- Main Infinity-Box
- Infinity-Box Dongle
- Infinity-Box [BEST]
- Infinity-Box CDMA-Tool


Please allways use last update !

Br
Julvir