Today we have 6 years from our first Update.Mkey_v8.3.4_Build_01.JUL.2016.exe

ZTE on WiseFone CPU: World-first!
[ Direct Unlock ]
[ Clear unlock code counter ]
[ IMEI REPAIR ]

01. - ZTE MF920W
02. - ZTE MF920W+

ZTE on Marvell CPU: World-first!
[ Direct Unlock ]
[ Clear unlock code counter ]
[ IMEI REPAIR ]

01. - ZTE MF832M
02. - ZTE 832FT (MTS832 RUSIA)
03. - ZTE 833F (MTS833 RUSSIA)
04. - ZTE MF90M

Huawei series: more functions added:

- B315 Flashing, Firmware debranding, Upgrade, direct Unlocking, Clear unlock counter and IMEI Repair! World-first!
- E5172 Flashing, Firmware debranding, Upgrade, direct Unlocking, Clear unlock counter and IMEI Repair! World-first!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]