VREF = 0.0V is less than required level. Please check target device power supply.
Medusa JTAG Firmware version 1.1.0.
Medusa JTAG Hardware S64 revision B.
Detected TAP ID: 4BA00477, IR Length = 4.
Detected TAP ID: 406B10E1, IR Length = 11.
Medusa JTAG Firmware version 1.1.0.
Medusa JTAG Hardware S64 revision B.
JTAG speed : 1000 KHz.
VREF level : 1.80 V
CPU : Qualcomm MSM8960
Core ID : 406B10E1
Storage Device: Unknown eMMC 016G8B
Device ID : 00110001
Block size : 512 bytes...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]