[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em đá bỏ con tụ này ... mỏ nguôn lên o có sóng ạ .. em chỉnh qua chế độ gsm rồi ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]