Mã:
Connecting with BB 9550
Connecting with device...
Finding Device...
Wait Arrival...Inf...
Device Arrival: \\?\USB#Vid_0fca&Pid_0001#5&340a0f05&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Finding Device...Enum...
Finding Device: OK
Setting Configuration...
Setting Configuration: OK
Setting Interface...
Setting Interface: OK
Connecting with device: OK
Getting device info...
Getting device info: OK
HWID = 0x07001504, Model 9650 Essex512
Patching #1...
Patching #1: OK
Patching #2...
Patching...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
Connecting with BB 9550
Connecting with device...
Finding Device...
Wait Arrival...Inf...
Device Arrival: \\?\USB#Vid_0fca&Pid_0001#5&340a0f05&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Finding Device...Enum...
Finding Device: OK
Setting Configuration...
Setting Configuration: OK
Setting Interface...
Setting Interface: OK
Connecting with device: OK
Getting device info...
Getting device info: OK
HWID = 0x07001504, Model 9650 Essex512
Patching #1...
Patching #1: OK
Patching #2...
Patching...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]