Ban đầu check Unlock bình thường sau đó unlock thì bị mất imei, may nhờ có file backup....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xém đi toi rồi.....fail ở đoạn Error code: ZXLCALSZXD....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]....


Cách repair lại imei là ::
Đưa phone về downloadmode --> chọn button Write backup......---> chọn file .SEC... khi thằng OCT tự backup lên trong ổ C-->Programe File...Octopus LG....-->Backup...Write DONE là phone hoạt động lại bình thường....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cuối cùng liên hệ Mr.Truyền xin cái code...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]