Mình thay xong cái vỏ thì bị như vậy có khi nào nó hư cái dây nguồn rồi không anh em nhỉ mình làm rất cản thận nhẹ nhàng mà chẳng nhẽ cái dây nguồn nó dễ hỏng như vậy?????


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]