Thêm tiếng việt & CHplay CoolPad 7295A​

Người ta thì edit toàn samsung.mình thì lọ mọ china.​
Post xin tí SEO.a/e có chém xin nhẹ tay.​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]