Thông Tin Samsung T589r Cài Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định Ít Hao Pin
Build Tar add Root AE Tiện Úp rom
Hard Reset Samsung T589r Không Mất Tiếng Việt
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]