Mình đang cần để tìm hiểu cơ chế fix lỗi eeprom của thằng ACT. ai có cho mình xin với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]