Thông Tin Galaxy Tab 3 T217t T-Mobile Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên nền Rom Stock ổn Định ít Hao Pin
Add Root Build Tar Cho AE Tiện Việc úp Rom
Hard Reset Galaxy Tab 3 T217t Không Mất Tiếng Việt...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]