unlock Huawei R205 ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Found modem : R205
Model : Huawei Vodafone R205
IMEI : 860123010478757
Serial NR. : A7B7NB1253103666
Firmware : 21.344.17.00.11
Compile date / time : Apr 25 2012 14:54:55
Hardware ver. : CH1E586E
Dashboard version : PCSVv2.1
Web UI...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]