Samsung Galaxy Tab S 10.5" SM-T805 Tiếng Việt 4.4.2 ok

Samsung Galaxy Tab S SM-T805 Tablet (10.5 inches, 16GB, WiFi, 3G, 4G LTE, Voice Calling)

Current Support Device as per todaysamsung SM-T700 klimtwifixx klimtwifi universal5420 exynos5

samsung SM-T705 klimtltexx klimtlte universal5420 exynos5

samsung SM-T705C klimtltetdzc klimtlte universal5420 exynos5

samsung SM-T705M klimtlteub klimtlte...
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]