flash file này truoc khi unlock
G386T1UVU1ANH3_G386T1TMB1ANH3_G386T1UVU1ANH3_HOME. tar.md5
file cer thi HWK có

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]