Thêm data

Mở mạng unlock Sony Xperia Z C6603 bị khóa mạng Orange ok

Log info từ setool khi chưa unlock
Mã:
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1.1_1"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
DEVICE ID: 01B5806C
FLASH ID: "0015/01000004"
LOADER VERSION: "APQ8064_39"
PHONE IMEI : 3557620503xxxx
MODEL (from GDFS): C6603
SOFTWARE...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]