anh e có rom con Masstel M190 này cho e xin với ,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]