SamSung C3520 khoá máy vào sim Unlock - ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Samsung Tool

-------------------------------------------------------------------------------
Selected model: C3520
Selected com port: COM266
Selected speed port: 921600
Please, connect phone and press power button 3 seconds
Phone Detected
Use automatic parameters
Phone in TAT MODE
Phone IMEI: 35559..5993
Phone SW: C3520DXMC2
Phone CSC: C3520OLAMC1
Phone BT ADDR: 6CB7-F4-3C91BC
Phone...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]