Thông Tin Huawei MT1-U06 Rom Stock / Root / Tiếng Việt / CH Play ok
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]