Như Bác nào có Rom Tiếng Việt của em này ( SGH-Ì527 AT&T ) cho em xin với. E tìm mãi cũng chỉ có Rom tiếng Anh thôi. Thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]