chia sẻ Anh em một trang có sơ đồ mạch các dòng máy gần như cũng đầy đủ .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]