Bộ từ điển này được xem là khá đầy đủ, mỗi model máy gần 100 file ứng dụng apk
Bao gồm các ver từ 2.1 đến 4.3 của nhiều hãng.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass: nhập cái ngày tháng năm offline tất niên vào [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]