.. có khi cam vao sac 2s báo khong hỗ trợ bộ sạc... thay pin not ok đóng lai ic nguồn not' ok...thay r47k not ok
đã làm theo 2 hinh not ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]