nhận máy treo logo. up rom bằng odin xong lại thấy treo download mode
anh em ai có file dump con này cho em xin
cảm ơn anh em rât nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]