Có bạn nào dùng Masstel Strong B4000 không cho mình xin rom gốc được không ah?

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]