như tiêu đề em cần chay phân mêm em vì máy bị mất mật khẩu nhưng em không biết nó chạy chip gì hay thông tin gì về nó để chạy phần mềm cả
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]