Tiếng việt trên nền rom stoch : KIES_HOME_T889UVBMD1_T889TMBBMD1_935627_REV04_user _low_ship.tar
Hard reset không mất tiếng việt
Tài khoản mượn nên links chỉ tồn tại 3 ngày .
Links : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass : inbox
Thông tin em nó :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]