Nếu thực hiện máy bạn có thể bị hỏng và mình không chịu trách nhiệm!
Nhưng mình đã test rất nhiều máy nên các bạn cũng yên tâm mà thực hiện[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool này tạo Recovery cho các chip MTK một cách tự động.
Yêu cầu máy đã root , driver adb đầy đủ , cáp tốt. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Em up lên cho các bác 2 tool một là tạo Recovery TWRP và Recovery PhilZ.

Cắm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]