[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


11:01:13 : PHONE FIRMWARE VERSION:
11:01:13 : V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
11:01:13 : ===========================================
11:01:13 :
11:01:13 : Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
11:01:13 : Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
11:01:13 : No RESTORE CERTIFICATE FOUND IN IMAGE FILE
11:01:13 : VPP Enabled by Software
11:01:13 : Using Internal VPP
11:01:13 : StartErase_DCT5...
11:01:13 :...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]