mình có con Lenovo A308T đang chạy tự nhiên báo lỗi 4032 trên flash tool . giờ máy không lên nguồn cần file read mấy để cứu máy . Ai có máy read cho mình xin với . Thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]