Nokia Lumia 920 repair boot ok không tháo máy by ATF

11:39:51 : ================================================== ====
11:39:51 : Selected VPL File:
11:39:51 : RM821_059R1W7_1232.5951.1249.1017_132.vpl
11:39:51 : ================================================== ====
11:39:51 : Variant Details : RM-821_EE_UK_Black_V17_Red
11:39:51 : Software Version : 1232.5951.1249.1017
11:39:51 : Product Type : RM-821
11:39:51 : Product Code : 059R1W7
11:39:51 : Variant Version : 132
11:39:51 :...




[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]