Thông Tin BLU STUDIO 5.5 S Root / Cài Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset BLU STUDIO 5.5 S Không mất Tiếng Việt
...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]