Model name : Samsung Galaxy A3
Model : SM-A3000
Android : 4.4.4
PDA : A3000ZCU1ANJ8
PIT : Yes

LINK: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass: Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]