Thêm data forum

Mở mạng unlock Sony Xperia ion LT28i ok

Log info bằng setool
Mã:
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "R10C009"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
DEVICE ID: 14D22E02
FLASH ID: "0045/00000090"
LOADER VERSION: "R5C011"
PHONE IMEI : 3522670509xxxx
MODEL (from GDFS): LT28i
SOFTWARE VERSION: 1252-5917_6.2.B.0.211
CUSTOM VERSION: 1266-4811_R3H
FILESYSTEM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]