[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

--- 2014-12-17 11:20:53 ---
SigmaKey 2.07.02 MTK: Direct unlock
USB Serial Port (COM39), Provider: FTDI, Driver ver.: 2.10.0.0, Date: 27.01.2014, FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
Baud rate: 19200
Release "Power on" button!
Baseband Processor: MT6235, HW Rev. C.00, SW Rev. A.01
Serial number: 1856DD3954084D834141592904A2C9C7
Testing external RAM...32 Mb
Detecting flash...NAND, ID: 00AD00A1-00000015,...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]