3/31/2015 6:18:02 PM > Checking data...3/31/2015 6:18:02 PM > OK
3/31/2015 6:18:02 PM > Platform: LG Qualcomm
3/31/2015 6:18:02 PM > Selected port: COM88
3/31/2015 6:18:02 PM > Selected model: D160F
3/31/2015 6:18:02 PM > Reading info...3/31/2015 6:18:06 PM > OK
3/31/2015 6:18:06 PM > Mode: Emergency
3/31/2015 6:18:06 PM > Initializing flash...3/31/2015 6:18:07 PM > OK
3/31/2015 6:18:08 PM > Model ID: LG-D160f
3/31/2015 6:18:08 PM > SW version: LGD160fAT-04-V10c-505-01-JUL-28-2014+0
3/31/2015...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]