[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

--- 2014-12-15 11:13:07 ---
SigmaKey 2.07.02 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.5 (jenkins@SWD-WANGSHAN-D1) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Sep 4 19:12:40 CST 2014
Phone model: Vodafone Vodafone 785
Firmware: JDQ39
Date: Fri Sep 5 14:22:39 CST 2014
Version: Jelly Bean
Baseband Firmware:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]