nay e nhận con s8500 lên nguồn xong khởi động lại
lên a gg tim file dl về fash cái ok luôn có luôn t
chộn xong ấn port search sau đó hiện dowload
là máy chạy khởi động lại lượm lúa
tool rom trong linh nha
chia sẻ a e dỡ pai tìm nâu
ai pyt ui xin chém nhẹ tay nha hiii

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]