Model name : Samsung Galaxy A3 Duos
Model : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Android : 4.4.4
PDA : A3009KEU1ANL4
PIT : Yes

LINK: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass: Like ~> Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]