Model name : Samsung Galaxy A5
Model : SM-A5000
Android : 4.4.4
PDA : A5000ZCU1ANK2
PIT : Yes

LINK: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass: Like ~> Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]