Model name : Samsung Galaxy A5
Model : SM-A5009
Android : 4.4.4
PDA : A5009KEU1ANL3
PIT : Yes

LINK:

Pass: Like ~> Inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]