Mở mạng unlock Nokia 5310b RM-304 ok


Mã:

Booting Phone via FBUS...

VBATT Powering Down >
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done

AdvanceBox SendBootCodeEx
InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
BootFlashMode_DCT5

************************************************** ****
TIME STARTS HERE
************************************************** ****

BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
SYSTEM_ID_RESPONSE_BB5 (0xC0) - 0 (0x00)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]