Thêm data, mở mạng unlock Sony Xperia NX SO-02D Sony Nozomi ok

log info
Mã:
RUNNING v 1.1413/01.15/UNI
CARD SERIAL xxxxxxxx
USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "_R10CA001"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
DEVICE ID: B4F29201
FLASH ID: "0011/00000000"
LOADER VERSION: "R5C011"
PHONE IMEI : 3519050504xxxx...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]