Thông Tin Note 4 N910F 5.0.1 Root Cài Tiếng Việt ok

Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định Ít Hao Pin

Rom Được Build Tar add Root Tiện Việc Hack Mod Game

Hard Reset Samsung Note 4 N910F Không Mất Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]