Nhận dạng :
mặt trước ghi chữ samsung , mặt sau ghi Galaxy tab 3 , model S7200 ( 8GB )
Hard reset có lệnh thực hiện nhưng không ok
tìm rom cũng có luôn và flash ok .
ACE gặp nếut hấy giống dí nhiệt tình [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

minh họa .
Hôm nay up hinh bị lỗi , nợ nha ae .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]